Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “ những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030.

Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi nước ta.

 


 

 1. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu         

2. Các thành viên chính tham gia 

TS. Ngọ Văn Nhân

GS.TS. Phạm Hồng

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

PGS. TS. Lâm Bá Nam

PGS. TS. Võ Trí Hảo

ThS.NCS. Hoàng Đình

TS. Bùi Thị Thanh Thúy

TS. Nguyễn Hồng Chuyên

PGS. TS. Đặng Minh Tuấn

3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN

4. Mục tiêu chung 

- Làm rõ thực trạng xây dựng pháp luật liên quan đến vùng DTTS và miền núi và thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi từ năm 1986 đến nay.

-Nhận diện những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựngpháp luật liên quan đến vùng DTTS và miền núi, thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi nước ta từ năm 1986 đến nay;

-Đề xuất các quan điểm, phương hướng,giải pháp nâng cao hiệu quả trong xây dựng pháp luật liên quan đến vùng DTTS và miền núi và thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi nước ta trong thời gian tới.

5. Mục tiêu cụ thể

(1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận, xác định khung lý thuyết nghiên cứu những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng pháp luật liên quan đến vùng DTTS và miền núi, thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi.

(2) Nghiên cứu bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng pháp luật liên quan đến vùng DTTS và miền núi, thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là của các nước ASEAN trong bối cảnh xây dựng Cộng đồng ASEAN trong đó có Cộng đồng Văn hóa Xã hội (ASCC).

(3) Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng chính sách về DTTS và miền núi từ năm 1986 đến nay dựa trên những nguyên tắc cơ bản về quyền của các DTTS được hiến định trong các bản Hiến pháp.

(4) Phân tích thực trạng thể chế hóa các chính sách về DTTS trong pháp luật do các cơ quan Trung ương cũng như chính quyền địa phương thực hiện trong giai đoạn từ 1986 đến nay.

(5) Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi từ năm 1986 đến nay, xác định những bất cập và nguyên nhân của chúng.

(6) Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi nước ta hiện nay.

(7) Đề xuất các quan điểm, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả trong xây dựng pháp luật liên quan đến vùng DTTS và miền núi và thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi nước ta đến năm 2030. Đề xuất, xây dựng một khung dự thảo Luật liên quan đến vùng dân tộc và dân tộc thiểu số.

6. Các nội dung nghiên cứu chính 

Nội dung 1. Nền tảng lý luận của chính sách và pháp luật về dân tộc thiểu số và việc thi hành pháp luật về dân tộc thiểu số ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nội dung 2. Những vấn đề lý luận trong xây dựng pháp luật về DTTS, miền núi

Nội dung 3. Qui trình xây dựng pháp luật nhìn từ góc độ xây dựng pháp luật về dân tộc, miền núi.

Nội dung 4. Các yếu tố tác động đến hoạt động  xây dựng và thi hành pháp luật ở vùng DTTS, miền núi

Nội dung 5. Thi hành pháp luật về DTTS ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nội dung 6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thực tiễn thi hành pháp luật dân tộc thiểu số, miền núi

Nội dung 7. Pháp luật về DTTS và thực hiện pháp luật về DTTS ở một số nước trên thế giới dưới góc độ luật học so sánh

Nội dung 8. Pháp luật hiện hành về DTTS, miền núi và việc thi hành trong những lĩnh vực cụ thể

Nội dung 9. Những vấn đề cơ bản, cấp bách đang đặt ra trong xây dựng pháp luật về các lĩnh vực cụ thể có liên quan đến vùng DTTS và miền núi từ năm 1986 - nay

Nội dung 10.  Những vấn đề cơ bản, cấp bách đang đặt ra trong thi hành pháp luật về các lĩnh vực cụ thể có liên quan đến vùng DTTS và miền núi từ năm 1986 - nay

Nội dung 11. Dự báo những xu hướng phát triển kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến chính sách, pháp luật về DTTS và miền núi nước ta

Nội dung 12. Những giải pháp hoàn thiện và thi hành hiệu quả pháp luật về dân tộc, miền núi trong giai đoạn 2020-2030

7. Các sản phẩm chính 

 • Báo cáo Tổng hợp.
 • Báo cáo tóm tắt.
 • Báo cáo kiến nghị.
 • Bộ dữ liệu về các tài liệu, thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu của đề tài
 • Khung dự thảo Luật liên quan đến vùng dân tộc và dân tộc thiểu số
 • Một (01) sách chuyên khảo “Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam
 • 05  bài báo trên Tạp chí chuyên ngành có uy tín
 • 01 bài báo nước ngoài
 • Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ và 01 nghiên cứu sinh.

8. Thời gian thực hiện

từ tháng 04/2018 đến tháng 09/2020

9. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

 • Tổng kinh phí thực hiện: 3.300 triệu đồng
 • Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.300 triệu đồng

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech