Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Thông tin chung

Chức năng nhiệm vụ của Cục MTNATL

* Cơ cấu tổ chức
1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a. Văn phòng;
b. Phòng Kế toán, Tài chính;
c. Phòng Mỹ thuật;
d. Phòng Nhiếp ảnh;
e. Phòng Triển lãm.
3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:
a. Tạp chí Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
b. Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh.


* Vị trí và chức năng

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn phát triển sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

* Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.
2.Trình Bộ trưởng ban hành Quy chế hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn video-art, tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Việt Nam. 
3. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm sau khi được phê duyệt; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin hoạt động quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.
4. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
5. Thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng cấp phép phần mỹ thuật đối với tượng đài, tranh hoành tráng quốc gia.
6. Cấp phép triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp phép của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.
7. Thu hồi hoặc đề nghị thu hồi giấy phép triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng và giấy phép các triển lãm khác, khi thực hiện không đúng nội dung đã cấp phép, gây hậu quả xấu trong đời sống xã hội và trái với quy định của pháp luật.
8. Trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh quy mô quốc gia, quốc tế theo phân công của Bộ trưởng.
9. Phối hợp xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
10. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật-công nghệ trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trình Bộ trưởng các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.
11. Phối hợp xây dựng cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ công, phí, lệ phí về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.
12. Thường trực Hội đồng chuyên ngành thẩm định nghệ thuật; tổ chức thẩm định dự toán công trình mỹ thuật theo quy định.
13. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về nội dung hoạt động của các Hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm theo quy định của pháp luật.
14. Sưu tầm các tác phẩm bổ sung cho bộ sưu tập mỹ thuật và nhiếp ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
15. Đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân trong hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm theo quy định của pháp luật.
16. Trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật về hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; kiến nghị xử lý các sai phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.
18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
(Theo Quyết định số: 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2008)

Các tin khác

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech