Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ ASEAN

Nghiên cứu Khoa học trong lĩnh vực pháp luật và kinh tế; Dịch vụ Khoa học và Công nghê: Tư vấn pháp luật, tư vấn quản lý kinh tế, thương mai và đầu tư; tổ chức hội nghị - hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về pháp luật, kin

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN là Viện Nghiên cứu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam - một tổ chức chính trị - xã hội đặc thù, được thành lập từ năm 1955, có mạng lưới tổ chức rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở và là thành viên nhiều tổ chức Luật gia dân chủ của Khu vực và Thế giới.

 

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN là một tổ chức Khoa học được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ký Quyết định thành lập số 38/QĐ- HLGVN ngày 6 tháng 4 năm 2012, GS.TS. Lê Hồng Hạnh được cử giữ chức vụ Viện trưởng  Số 39/QĐ- HLGVN ngày 6 tháng 4 năm 2012.

 

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN   tập hợp đội ngũ các Nhà khoa học, kết nối các Chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là của khu vực ASEAN, thuộc lĩnh vực Kinh tế và Pháp luật, nhằm phát huy tiềm năng lợi thế về chuyên môn hướng vào sự phát triển bền vững của Việt Nam cũng như các nước cộng đồng ASEAN. Viện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để giao dịch. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội và có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài theo yêu cầu phát triển và phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Theo Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ A - 1032 Ngày 04 tháng 10 năm 2013, Viện có Chức năng :

 • Nghiên cứu Khoa học trong lĩnh vực pháp luật và kinh tế; 
 • Dịch vụ Khoa học và Công nghê: Tư vấn pháp luật, tư vấn quản lý kinh tế, thương mai và đầu tư; tổ chức hội nghị - hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về pháp luật, kinh tế và các lĩnh vực khác có liên quan; 
 • Hợp tác với các tổ chức và các nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về Pháp luật, Kinh tế và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.­­­­­­­­

 

Cơ cấu tổ chức Hệ thống điều hành của Viện gồm 03 Khối:

 

 • Khối Văn phòng, bao gồm các đơn vị với nhiệm vụ chính là tổ chức đảm bảo công tác hậu cần cho mọi hoạt động của Viện, tham mưu giúp việc cho Hội đồng Viện và  Ban Điều hành và thực hiện công việc như Tổ chức cán bộ, Văn thư, Hành chính quản trị, Tài chính Kế toán… Khối Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Nhân sự; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản trị Web & Truyền thông.

 

 • Khối Nghiên cứu, nhiệm vụ chính là quản lý, thực hiện các Đề tài/Dự án/ Chương trình nghiên cứu của Viện, tham gia biên soạn, nghiệm thu, phát hành các ấn phẩm khoa học của Viện. Khối nghiên cứu gồm: Phòng nghiên cứu Pháp luật và Phòng nghiên cứu Kinh tế.

 

 • Khối Dịch vụ, được tổ chức thành các Trung tâm tương ứng, có cơ chế tài chính độc lập, có nhiệm vụ chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ, ứng dụng và phát triển các kết quả nghiên cứu của Viện vào thực tiễn thông qua hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan. Trước mắt, Hội đồng Viện quyết định thành lập các đơn vị dịch vụ sau: Trung tâm tư vấn pháp luật và hòa giải doanh nghiệp; Trung tâm tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán;  Trung tâm tư vấn và đào tạo nhân lực; Trung tâm thông tin thư viện

 

Các hoạt động khoa học nghiên cứu khoa học và đào tạo đã và đang được thực hiện:

 

1. Viện đã đồng chủ trì Hội thảo khoa học tại Công Tum về “Những cơ sở lý luận và thực tiễn của Luật phổ biến giáo dục pháp luât” tại Gia Rai ngày 16/3/2012

 

2. Tham luận “Việc thể chế hóa chính sách công và những vấn đề về hệ thống pháp luật trong  Hội thảo Khoa học với báo cáo về Hiến pháp tại do Viện chính sách công và pháp luật”

 

3. Tham luận “Những qui định hiện hành về kiểm toán và một số kiến nghị về những nội dung cần hiến  định trong Hiến pháp sửa đổi” tại Hội thảo Khoa học về sửa đổi Hiến pháp tổ chức tại Ninh Bình ngày 7/3/2013.

 

4. Tham luận “Pháp luật về trưng cầu dân ý ở các nước Bắc Mỹ” trong Hội thảo khoa học tổ chức ngày 4/6/2013;

 

5. Đề tài “Giải pháp nâng cao văn hóa pháp luật cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn ở Hà nội trong giai đoạn hiện nay. (Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển nhân lực Hà Nội thực hiện);

 

6. Tham luận “Cải cách pháp luật đảm bảo sự phát triền bền vững ở Việt nam tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV tại Hà Nội năm 2013

 

7. Hoàn thiện tiểu đề án nghiên cứu “Hội đồng Tư pháp Quốc gia” trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp quốc gia”;

 

8. Tham luận “Góp vốn và quản lý vốn góp trong các doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện hành” tại Hội thảo quốc tế Việt Nam –Đức tổ chức tại Hà Nội tháng 4 năm 2013 tại Đại học Luật Hà Nội; 

 

9. Đề tài nhánh “Vai trò của Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp đối với việc thực hiện quyền tư pháp“ trong Đề tài cấp Nhà nước độc lập “Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;

 

10. Báo cáo nghiên cứu khoa học “Độc lập tư pháp” theo đặt hàng nghiên cứu của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương.

 

11. Đề tài cấp Bộ “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật đảm bảo lồng ghép yêu cầu phát triển bền vững trong các dự án đầu tư” năm 2012.

 

12. Đề tài nhánh khoa học cấp Nhà Nước “ Sửa đổi chương Chế độ kinh tế trong Hiến pháp năm 1992 phù hợp với yêu cầu mới”.

 

13. Luật bảo vệ môi trường 2005 “ Thực trạng và phương hướng hoàn thiện”Tạp chí Luật học số 4/2012

 

14. “ Những nguy cơ tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động khai khoáng tại Việt Nam,” Tạp chí Nhà Nước và Pháp luật số 6/2012.

 

15. “ Cơ chế bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường,” Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, năm 2012.

 

16. Quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà Nước về bảo vệ môi trường – Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí luật học, số 5/2013.

 

17. Vận động hành lang( Lobby) ở Canada và liên hệ tại Việt Nam( Phần 1), Tạp chí Nội chính, số 1/2013.

 

18. Vận động hành lang( Lobby) ở Canada và liên hệ tại Việt Nam( Phần 2), Tạp chí Nội chính, số 2/2013

 

19. Dự án: “Nghiên cứu đề xuất sửa đổi và bổ sung các qui định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân và Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ Luật tố tụng dân sự về kiểm soát hoạt động tư pháp hướng tới việc đảm bảo độc lập tư pháp” thuộc Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình  (PARAFF)

 

20. Dự án: “Kế hoạch vận động chính sách bảo vệ quyền lợi người dân khu vục khai thác khoáng sản” thuộc Quỹ Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc  ( UNDP)

 

21. Đề tài: “Hệ thống pháp lý trong quản lý phát triển xã hội ở các nước ASEAN và mô hình Việt Nam cần xây dựng để hướng tới cộng đồng ASEAN” thuộc quỹ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Nafosted

 

 

Tư vấn cho Ban Lãnh đạo Viện và Viện trưởng, có Hội đồng Khoa nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm các thành viên:

 

 1. TS. Nguyễn Văn Quyền
 2. GS. TS. Lê Hồng Hạnh
 3. GS. TS. Lê Minh Tâm
 4. PGS. TS. Nguyễn Đình Hựu
 5. PGS. TS.Trần Văn Tá
 6. TS. Mai Vinh
 7. PGS. TS. Vũ Thu Hạnh
 8. PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan
 9. PGS. TS.Nguyễn Quang Tuyến
 10. TS. Nguyễn Văn Cương
 11. TS. Phạm Quý Tỵ
 12. TS. Trần Thị Hồng Thúy
 13. TS. Tô Văn Hòa
 14. TS. Đào Ngọc Tuấn
 15. TS. Nguyễn Thanh Tú
 16. TS.Nguyễn Thị Minh Hằng
 17. TS. Vũ Đặng Hải Yến

 

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN nguyện ra sức phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu học thuật uy tín và chất lượng của Việt Nam và ASEAN về Pháp luật và Kinh tế quốc tế, tiên phong phát triển kinh tế Tri thức, kinh tế Xanh & phát triển cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN. Viện được tổ chức và hoạt động hướng tới sự Hài hòa, Bền Vững, Công bằng và Sáng tạo. Viện hi vọng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu và triển khai cùng các cơ quan hữu trách. Nguồn lực từ môi trường khoa học công nghệ là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Viện.

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech